Arengukavas käsitletavad teemad selguvad lõplikult strateegia koostamise käigus, senise analüüsi ning eksperthinnangute alusel keskendutakse järgmiste teemade läbiarutamisele ja kavandamisele:

  • Internetipõhise ja tulevikutrendidele vastava teenuskeskkonna väljaarendamine, mis võimaldab avalikul, era- ja kolmandal sektoril oma põhitegevuse kvaliteedi tõstmiseks saada IKT kasutuselevõtust maksimaalset kasu (sh kiiret internetiühendust võimaldava andmesidevõrgu arendamine, avaliku ja erasektori IKT-kasutust toetava tehnoloogilise keskkonna arendamine jne);        
  • Inimeste oskuste täiendamine ja ajakohastamine infoühiskonnas toimetulekuks ning teadlikkuse tõstmine infoühiskonna võimaluste ja ohtude kohta;        
  • IKT kasutamine riigihalduse tõhustamiseks ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks, sh e-demokraatia rakendamiseks avaliku võimu teostamisel;   
  • Infoühiskonna alase koordinatsiooni ja koostöö tõhustamine;         
  • Eesti panustamine infoühiskonna alasesse rahvusvahelisse koostöösse.

Voog. Tee ise koduleht!